Bir duralga hyzmaty

Gyzgyn satuw önümi

Corundum guýulýan

Korundum guýulýan ýokary güýç, güýçli aşgazana garşylygy we eroziýa garşylygy, termiki zarba garşylygy we poslama garşylygy we gowy howa geçirijiligi ýaly artykmaçlyklary bar.

Koprak okajiantou

Çydamly we oda çydamly plastmassa geýiň

Könelişmäge we oda çydamly plastmassa, ýokary alýumin klinkerinden, korunddan, mullitden we kremniy karbidden agregatlar, dürli baglaýjylar we goşundylar hökmünde ýasalan we basmak, titremek ýa-da ekstruziýa arkaly gurlan palçyk şekilli ýa-da toýun bölejik şekilli refrakterdir.

Koprak okajiantou

Lightagty izolýasiýa guýulýan

Önüm ýeňil agregatdan, ýokary hilli çydamly çig maldan, goşundylardan we beýleki esasy çig maldan ýasalýar.

Koprak okajiantou

Orta ýygylykly peçiň materialy

Kislotaly gury süýt materialy: Ilkinji peç guradylandan we süzülenden soň os- Fosfor kwars ýokary öwrüliş tizligine, gysga guradyş wagtyna, ajaýyp ses durnuklylygyna, ýylylyk zarbasynyň durnuklylygyna we ýokary temperatura güýjüne eýe.

Koprak okajiantou

Kompaniýanyň tanyşdyrylyşyBiz hakda

Zhengzhou Dongfang peç asma materiallary Co., Ltd., Henan Dongfang toparynyň ýolbaşçylygyndaky refrakter we ýylylyk izolýasiýa materiallaryny öndürmäge gönükdirilen kärhana.Ylmy gözlegleri, synagy, ösüşi, önümçiligi, satuwy we gurluşygy birleşdirýän giňişleýin kärhana: bizde gutarnykly we amorf refrakter we könelişmeýän önümleriň bir önümçilik liniýasy we ýylylyk izolýasiýa önümleriniň bir önümçilik liniýasy bar, gaýtadan işlemek kuwwatyny kanagatlandyrmak üçin ýeterlik 00ylda 80000 tonna önüm;Metallurgiýa in engineeringenerçilik gurluşygy üçin III derejeli umumy şertnamaly peç gurluşyk topary bar.

Koprak okadogry
 • 600+

  Ajaýyp üpjün ediji

 • 160000 tonna

  Outputyllyk önümçiligi 160000 tonna

 • 7

  7 gözleg we barlag merkezi

 • 68

  68 ýurtda we sebitde hyzmat saýtlaryna eýe boluň

 • 68

  68 iş ugry

 • 15390

  15390 müşderi

Gözleg merkezi

Oksidiň gabygyny çykarmagyň çözgüdi ...

Ajaýyp aýlanylýan suwuklandyrylan düşek gazanynyň oksid derisi belli bir galyňlygyň oksid derisine degişlidir ...

Işleýän gurşawyň sebäbi we çözgüdi ...

Aýlanylýan suwuklandyrylan düşek gazanynyň işleýşi wagtynda, her baglanyşyk gazan meselesine sebäp bolar ...

Uzak möhletli sebäpler we çözgütler ...

Aýlanylýan suwuklandyrylan düşek gazanynyň gurluşygynda tejribesi bolan her bir adam, könelişmä garşy bejerginiň ...

In Engineeringenerçilik hyzmatlary

Hyzmatlar
Noýabr 09.2022

Hyzmatlar

Hyzmat edýän ýylylyk enjamlarymyzyň daşky diwar temperaturasy dizaýn edilen temperaturadan 5 ℃ pes bolsun we energiýa tygşytlamagy we sarp edilişini biziň sebäbimiz hökmünde kabul etsin!

Çözgütler
Noýabr 09.2022

Çözgütler

Birnäçe ýyllap kynçylyksyz hyzmat etmegi kepillendirýän zatlar köp müşderini özüne çekdi.Çözgütleri kämilleşdirilen dizaýnlarda we has baý görnüşlerde alyp bolýar, olar diňe çig mal bilen ylmy taýdan döredilýär.

Hyzmatdaş hyzmatdaş