önümleri

Biz hakda

Dongfang peç asty

Kompaniýanyň tertibi

“Zhengzhou Dongfang Ojak Lining Materials Co., Ltd.” (mundan beýläk Kompaniýa diýlip atlandyrylýar) 2001-nji ýylda döredileninden bäri 20 ýyldan gowrak şöhratly we dowamly ösüş taryhyna eýe. Kompaniýa Henan Dongfang toparyna tabyn.Ştab-kwartirasy Henan welaýatynyň Sinmi şäherinde ýerleşýär we çydamly we termiki izolýasiýa materiallaryny gaýtadan işleýän we öndürýän kompaniýa, refrakter gözleg we ösüşi, peç asty dizaýny, gurnama we gurluşyk we peç guratmak hyzmatlaryny birleşdirýän giňişleýin refrakter kompaniýasydyr."Gündogar peç asty" markasy, içerde we daşary ýurtlarda energiýa, nebithimiýa, metallurgiýa, daşky gurşawy goramak we beýleki pudaklarda ýokary hilli refrakter üpjün edijä öwrüldi.

Kompaniýanyň halkara derejesinde ösen önüm önümçilik liniýalary, doly synag desgalary, halkara ülňülerine laýyklykda önümler we hyzmat standartlary bar.Häzirki wagtda kompaniýanyň ýyllyk önümçilik liniýasy 8w tonna şekilli önümler, 8w tonna şekilli materiallar we 1w tonna ýylylyk izolýasiýa önümleri bar, bularyň hemmesi doly awtomatiki we akylly önümçilik liniýalary.Kompaniýa synag we gözegçilik gurallaryny ýylda bir gezek täzeleýär, çig maly satyn almakdan taýýar önümlere eltýänçä barlaýar we "önümiň kemçilikli bolmazlygy" üçin partiýa synaglaryny geçirýär.Ösen gurluşyk kwalifikasiýasy we milli we senagat edaralary tarapyndan berlen birnäçe hormatly şahadatnamalar bar.Henan welaýatynda "ýokary tehnologiýaly kärhana" hökmünde kompaniýanyň doly energiýa dolandyryş ulgamy (ISO50001: 2011), hiliň barlagy ulgamy (ISO9001: 2015), daşky gurşawy dolandyryş ulgamy (ISO14001: 2015) we hünär saglygy we howpsuzlygy dolandyryş ulgamy bar. (ISO45001: 2018).

Döredileli bäri, kompaniýa suwuklandyrylan düşek gazanlary, zibil ýakylýan otlar, hek peçleri, aralyk ýygylyk peçleri, elektrolitiki peçler, gaz peçleri, aýlaw peçleri, buglar we ş.m. ýaly ähli ýylylyk enjamlaryna ünsi jemledi. Baý tejribe toplady. 20 ýyldan gowrak gurluşykda, her dürli peç üçin optimizasiýa shemalary we düşünjeleri bar we ýokary temperaturaly senagat enjamlarynyň bütin ömrüni dowam etdirýän hyzmat zynjyryny döretdi.Aýlanylýan suwuklandyrylan düşek gazany pudagynda kompaniýanyň esasy müşderi toparlary: iri döwlet eýeçiligindäki, ýerli elektrik kompaniýalary, elektrik gurluşyk kompaniýalary, elektrik enjamlary kompaniýalary (Şangguo, Harbin, Dongguo we ş.m.).2018-nji ýylda kompaniýa dünýädäki iň uly şertnama baglaşdy we ýylda 12 milliard Nm3 Jiminxin (Gao'an) Arassa Senagat Gaz Taslamasy 4 seriýaly 16 gaz peçiniň refrakter üpjünçilik gurluşyk taslamasyny üstünlikli durmuşa geçirdi.

gyrgyç

Iş filosofiýasy

Kompaniýa, "bazary däl-de, girdejini ileri tutmak, ygtybarlylygy ýitirmek däl-de, bazarlary ileri tutmak" işewürlik pelsepesine eýerýär.Çylşyrymly we üýtgäp bilýän bazar islegine garşy durmak we müşderileriň dürli satyn alyş talaplaryna laýyklykda, önümlerde we ýokary hilli markalarda ýokary ussatlygy gazanmak üçin hünär tehniki hyzmatlaryny taýýarladyk.

Kompaniýa, "ylym we tehnologiýa bilen öňdebaryjy, adamlara gönükdirilen, jemgyýete hyzmat etmek we kämillige ymtylmak" düşünjesini goldaýar."Ylmyň we tehnologiýanyň ösüşi bilen aýakdaş gitmek we ösen tehnologiýa bilen utgaşmak" kärhanasynyň esaslaryna esaslanyp, kärhana kärhananyň esasy bäsdeşlik ukybyny yzygiderli ýokarlandyrýar, birleşýär, mümkinçiliklerden peýdalanýar we kynçylyklary ýeňip geçýär.Adamyň ylmy we tehnologiki durmuşynyň ajaýyp geljegini döretmek üçin dürli gatlaklardan bolan düşünjeli adamlar bilen işleşmäge taýýardyr.

Kompaniýa "Hyzmat edýän ýylylyk enjamlarymyzyň daşky diwar temperaturasy dizaýn edilen temperaturadan 5 ℃ pes bolsun we energiýa tygşytlamagy we sarp edilişini biziň sebäbimiz hökmünde kabul etsin!" Principleörelgesine eýerýär.Biziň kompaniýamyz bu düşünjäni durmuşa geçirýär we ýylylyk enjamlary pudagynyň ösüşi üçin müşderileri takwa garaýyş bilen kanagatlandyrmak we bazar tarapyndan tanalmak üçin köp işlemäge taýýardyr.

Korporatiw görnüş

"Hyzmat edýän ýylylyk enjamlarymyzyň daşky diwarynyň temperaturasy dizaýn edilen temperaturadan 5 ℃ pes bolsun we energiýa tygşytlamagy we sarp edilişini biziň sebäbimiz hökmünde kabul etsin!"

Malylylyk enjamlary pudagynyň ösüşi, müşderileri takwa garaýyş bilen kanagatlandyrmak we bazary tanatmak üçin köp işlemäge taýýardyrys.

Ösüş düşünjesi

"Ylym we tehnologiýa bilen öňdebaryjy, adamlara gönükdirilen, dünýä hyzmat etmek we kämillige ymtylmak".

"Ylmyň we tehnologiýanyň ösüşi bilen aýakdaş boluň we ösen tehnologiýa bilen aýakdaş boluň".

Kärhanalaryň esasy bäsdeşlik ukybyny ýokarlandyryň, biri hökmünde birleşiň, mümkinçiliklerden peýdalanyň we kynçylyklary ýeňip geçiň.

Dolandyryş ideýasy

"Bazarlara däl-de, girdejä ýol beriň. Ynamy ýitirmek däl-de, bazarlara ýol beriň".

Çylşyrymly we üýtgäp bilýän bazar islegi bilen, müşderileriň dürli satyn alyş talaplaryna laýyk gelýän hünär tehniki hyzmatlaryny hödürleýäris.

Önümler gowulaşmagyny dowam etdirer we marka pudakda iň gowusy bolar.

Kärhana maglumatlary

60+

Tehniki hünärmenler

80+

Satyş ýurtlary

600+

Işgärler

170000+

Ualyllyk çykyş

1000+

Ojak gurluşygy

5000+

Peç hyzmaty

12000+

Müşderileriň saýlawlary

2000+

Meşhur kärhanalar

99,99%

Kwalifikasiýa derejesi

99+

Müşderiler doly

Hyzmatdaş hyzmatdaş

hyzmatdaş1
hyzmatdaş2
hyzmatdaş16
hyzmatdaş4
hyzmatdaş17
hyzmatdaş6
hyzmatdaş7
hyzmatdaş14
hyzmatdaş8
hyzmatdaş9
hyzmatdaş10
hyzmatdaş11
hyzmatdaş19
hyzmatdaş18
hyzmatdaş3
hyzmatdaş5
hyzmatdaş13
hyzmatdaş12
hyzmatdaş15
hyzmatdaş20
hyzmatdaş21