Öndüriji
Uçurymlaryň ýokary geýimi-çydamly çydamly guýma

Uçurymlaryň ýokary geýimi-
çydamly çydamly guýma

Alokary alýumin aşaga çydamly guýma geçirijilige garşy poslama garşylyk, täsire garşylyk, könelişme garşylygy we gowy mehaniki häsiýetleri bar.Öň we yzky arçalarda, peç depelerinde, guýruk peç diwarlarynda we peýdaly gazanlaryň beýleki böleklerinde we beýleki termiki peçlerde giňden ulanylýar.

Iş prosesini üýtgediň we puluňyzy we wagtyňyzy tygşytlaň

tehniki goldaw

tehniki goldaw

Mugt tehniki goldaw berýäris.Soraglaryňyz bar bolsa, islän wagtyňyz biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz!

Professional önümçilik

Professional önümçilik

Kompaniýa önümçiligi, satuwy we gözleg işlerini birleşdirýän ýokary tehnologiýaly kärhana.

30-dan gowrak ýurtda satuw

30-dan gowrak ýurtda satuw

Önümlerimiz 30-dan gowrak ýurtda satylýar we müşderiler tarapyndan ýokary baha berildi.

Zawodyň ýerleri

Zawodyň ýerleri

Zawod 10000 inedördül metr meýdany tutýar.

Biz hakda

“Zhengzhou Dongfang Ojak Lining Materials Co., Ltd.” (mundan beýläk Kompaniýa diýlip atlandyrylýar) 2001-nji ýylda döredileninden bäri 20 ýyldan gowrak şöhratly we dowamly ösüş taryhyna eýe. Kompaniýa Henan Dongfang toparyna tabyn.Ştab-kwartirasy Henan welaýatynyň Sinmi şäherinde ýerleşýär we çydamly we termiki izolýasiýa materiallaryny gaýtadan işleýän we öndürýän kompaniýa, refrakter gözleg we ösüşi, peç asty dizaýny, gurnama we gurluşyk we peç guratmak hyzmatlaryny birleşdirýän giňişleýin refrakter kompaniýasydyr.“Gündogar peç asty” markasy, içerde we daşary ýurtlarda energiýa, nebithimiýa, metallurgiýa, daşky gurşawy goramak we beýleki pudaklarda ýokary hilli refrakter üpjün edijä öwrüldi.

Derrew maslahatlaşyňdogry Koprak okaok

Biz siziň ynamyňyza mynasyp.
Biziň bilen habarlaşmak üçin hoş geldiňiz!

Zhengzhou Dongfang Ojak asma materiallary Co.

Derrew maslahatlaşyňOk
Biz siziň ynamyňyza mynasyp.Biziň bilen habarlaşmak üçin hoş geldiňiz!