Malylylyk zarbasyna çydamly refrakter guýma

Alokary alýumin aşaga çydamly guýma geçirijilige garşy poslama garşylyk, täsire garşylyk, könelişme garşylygy we gowy mehaniki häsiýetleri bar.Öň we yzky arçalarda, peç depelerinde, guýruk peç diwarlarynda we peýdaly gazanlaryň beýleki böleklerinde we beýleki termiki peçlerde giňden ulanylýar.

Jikme-jiklikler

Alokary alýuminiýa çydamly
çydamly guýulýan

Dürli ýylylyk peçlerinde giňden ulanylýar

Alokary alýuminiýa çydamly guýulýan, umumy alýuminiý düzümi 75% -den gowrak bolan amorf refrakter guýulýan, ýokary alýuminiýa çig maly hökmünde 75% -den gowrak Al2O3 düzümi bolan ýokary alýuminiý agregatdan, ýokary alýumin tozy we goşundylar bilen birleşdirilen amorf refrakter guýma. .Highokary alýuminiý guýulýan deslapky sazlamadan soň, standart 28d-e çenli gysylýar we gysyş güýji 40 ~ 60MPa ýetip biler.Soňky döwürde haýal gidrasiýa tizligi, ýokary güýç we ýokary ýangyna garşylygy bilen häsiýetlendirilýär.Alokary alýuminiýa çydamly guýma geçirijilige garşy, poslama garşy çydamlylyk, aşaga garşylyk we oňat mehaniki häsiýetlere eýe .

Önümleriň fiziki we himiki görkezijileri

TASLAMA AL2O Fireangyna garşylyk % Burninganandan soň çyzykly üýtgeşme Sykyş güýji Mpa Fleksural güýç Mpa Sementli materiallaryň aýratynlyklary Hyzmatyň iň ýokary temperaturasy Çykyş
aýratynlyklary
INDEX > 70% 1770 ℃ -0.4 110 ℃ × 24s 70 110 ℃ × 24s 12 Gidrawlik häsiýeti 1440 ℃ Amatly gurluşyk we uzak hyzmat ömri
1100 ℃ × 4H 65 1100 ℃ × 4s 10

Dürli görkezijileri bolan refrakter materiallar islege görä düzülip bilner. Jikme-jiklikler üçin 400-188-3352 belgä jaň ediň

Önümiň ulanylyşy

Üns berilmeli meseleler

First Ilki bilen gury garyş, soň bolsa suw bilen çygly garyş.Bir gezek çygly garyşmak üçin ýeterlik suw goşuň.Islegiňize görä suw goşmaň.

● Garyşyk wagty garyşyk ýagdaýyna baglydyr we iň az garyşyk wagtyndan pes bolmaly däldir.Diňe ähli materiallar doly garylandan soň adaty ulanyş effektine ýetip biler.

● Eger mikser ýok bolsa ýa-da şertler rugsat bermeýän bolsa, el bilen garyşmak zerur bolanda, materiallaryň doly garylmagyny üpjün etmek üçin garyş wagty uzaldylýar.

The Garylan materiallary 30 minudyň içinde ulanyň.30 minutdan soň material öndürijiligi üýtgeýär we ulanyp bolmaýar.Artykmaçlygy taşlamagyňyzy haýyş edýäris.

jiaozhuliao
gongju

Ulanylyşy we dozasy

Package Bukjany açyň, materiallary we garyndylary mikseriň içine guýuň, gury garyndyny we doly garyşdyrmak üçin 1-3 minut garmaly.

One Bir gezekde ýeterlik suw (guýulýan agyz suwunyň takmynan 10%) goşuň, islegiňize görä suw goşmaň, 3-5 minut çygly garyşdyryň we doly garmaly.